Kriteri i moshës për pajisje me patentë shofer për herë të parë


Ti ketë mbushur 14 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë M;
Ti ketë mbushur 16 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A1 dhe T;
Ti ketë mbushur 18 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A, B1, B dhe C1;
Ti ketë mbushur 19 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë B+E, C dhe C1+E;
Ti ketë mbushur 20 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë C+E;
Ti ketë mbushur 21 vjet për drejtimin e mjeteve të kategorisë A, D1, D1+E, D dhe D+E

Të dhënat në patentë shofer duhet të jenë të njëjta si në letërnjoftim:
- Mbiemri
- Emri
- Data dhe vendi i lindjes
- Numri personal
- Fotografia

- Nëse këto të dhëna nuk përputhen me ato të letërnjoftimit,qytetari është i obliguar të ndërrojë patentë
shoferin në pajtim me të dhënat e letërnjoftimit.

2018 © Patenteshoferet. V. 2.1.0.0