Ndërrimi i patentë shoferit të UNMIK-ut sipas UA Nr. 02/2017

Shtetasit e Kosovës që kanë patentë shoferi të UNMIK-ut, duhet ta bëjnë ndërrimin e tij me patentë shoferi të RKSsë.

Dokumentat e kërkuara janë:
-Te bashkëngjisë kopjen e patentë shoferit të UNMIK-ut
- Kopjen e letërnjoftimit ose kopjen pasaportës se Republikës se Kosovës me afat vlefshmërie.
- Certifikata shëndetësore
- Të bashkëngjit raportin policor në rast të humbjes së patentë shoferit

2018 © Patenteshoferet. V. 2.1.0.0