Përmirësimi dhe ndryshimi i të dhënave në Patentë Shofer sipas UA Nr. 02/2017


Për përmirësimin dhe ndryshimin e të dhënave në patentë shoferi, aplikuesi duhet të jetë prezent personalisht në Qendra për Pajisje me Dokumente.


Dokumentet e nevojshme janë:
- Kopja e letërnjoftimit të Republikës së Kosovës me afat të vlefshmërisë, ndërsa për shtetasit e huaj kopjen e lejës së qëndrimit
- Kopjen e patentë shoferit të Republikës së Kosovës me gabime.
- Kopjen e dëshmisë nga organi kompetent, varësisht nga natyra e gabimit.



2018 © Patenteshoferet. V. 2.1.0.0