Aplikimi për patentë shoferi të humbur/dëmtuar sipas UA Nr. 02/2017


Për patentë shoferi të humbur/dëmtuar, aplikuesi ose i autorizuari duhet të jetë prezent në Qendra për Pajisje me Dokumente.


Dokumentet e nevojshme janë:
- Të bashkëngjisë raportin policor për humbjen e patentë shoferit
- Prezanton letërnjoftimin origjinal me afat të vlefshmërisë
- Të bashkëngjisë kopjen e patentë shoferit në rast të dëmtimit

2018 © Patenteshoferet. V. 2.1.0.0