Vazhdimi i afatit të vlefshmërisë së patentë shoferit të RKS-së sipas UA Nr. 02/2017


Aplikuesi i cili ka patentë shoferi të RKS-së, duhet të parashtrojë kërkesë për vazhdimin e afatit të vlefshmërisë së patentë shoferit dhe mund të aplikojë gjashtë (6) muaj para skadimit të afatit të vlefshmërisë në Qendra për Pajisje me Dokumente.


Dokumentet e nevojshme janë:
- Prezanton patentë shoferin dhe letërnjoftimin valid
- Prezanton certifikatën mjekësore për patentë shoferë
- Në rast të humbjes së patentë shoferit, duhet të bashkëngjitet raporti policor2018 © Patenteshoferet. V. 2.1.0.0