Ndërrimi i patentë shoferit të ish-RFJ-së sipas UA Nr. 02/2017

Ndërrimin e patentë shoferit të ish-RFJsë, në patentë shoferi të RKS-së, kanë të drejtë gjithë shtetasit të cilët posedojnë patentë shoferin e ish-RFJ-së të lëshuar në territorin e Kosovës deri më 10 qershor 1999.

Dokumentet e kërkuara janë:
- Kopjen e patentë shoferit të ish-RFJsë (nëse e ka aplikanti), dosjen ose kartonin e kopjuar për patentë shofer të ish-RFJ-së, i nënshkruar nga zyrtari i QPD-së, ose konfirmimin për posedimin e të dhënave nga baza e të dhënave sipas nenit 15 të këtij Udhëzimi Administrativ
- Kopjen e letërnjoftimit të RKS-së, me afat të vlefshmërisë
- Certifikatën shëndetësore
- Fletëpagesa, në shumë prej 15 euro.

2018 © Patenteshoferet. V. 2.1.0.0